DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ20,7538003.8521,4448684.0522,1469604.3322,2939674.34
 บางบ่อ2,7691896.832,3611345.682,5921696.522,4271506.18
 บางพลี4,3413177.303,3392477.403,5932486.903,6592677.30
 พระประแดง8,9742743.059,5993583.739,4003603.838,3873514.19
 พระสมุทรเจดีย์4,3751854.234,2451563.674,9581683.392,8731434.98
 บางเสาธง3,6701363.713,0381113.653,0851254.052,0421105.39
 รวมทั้งหมด44,8821,9014.2444,0261,8744.2645,7742,0304.4341,6811,9884.77
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560