DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว1,218887.221,097635.742,1731255.755,5212404.35
 คลองหาด1,298675.161,147453.921,428604.202,6121294.94
 ตาพระยา3253611.08474388.02863647.423,1211434.58
 วังน้ำเย็น92610110.91781759.607177410.3257910317.79
 วัฒนานคร1,519412.701,847502.712,4421184.834,6042936.36
 อรัญประเทศ863606.951,403775.491,7561055.983,0881665.38
 เขาฉกรรจ์1,000686.801,7101237.192,0921356.452,6421345.07
 โคกสูง26683.0129562.03874242.751,177332.80
 วังสมบูรณ์178105.6246613.042300.0011376.19
 รวมทั้งหมด7,5934796.318,8004835.4912,3687055.7023,4571,2485.32
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560