DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี5,6751873.305,3261843.455,5192294.155,4332634.84
 กบินทร์บุรี5,4184187.727,3584486.097,4494696.306,9174816.95
 นาดี3,6352105.783,1752206.933,4342216.443,2141735.38
 บ้านสร้าง1,502593.931,333564.201,465845.731,171363.07
 ประจันตคาม2,5011596.362,7661555.602,5651736.742,5501495.84
 ศรีมหาโพธิ5,6862905.105,7261873.276,3203265.165,6213105.52
 ศรีมโหสถ932373.97756222.91610416.72788445.58
 รวมทั้งหมด25,3491,3605.3726,4401,2724.8127,3621,5435.6425,6941,4565.67
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 เมษายน 2560