DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง9,0705365.919,5544524.739,1964795.217,9144245.36
 บ้านฉาง2,9701916.432,5261515.982,4341596.532,5611315.12
 แกลง6,3721862.925,9661993.346,4532083.225,2701763.34
 วังจันทร์1,354463.401,277513.991,190554.621,483825.53
 บ้านค่าย2,6431505.682,5011034.122,7811405.032,5471576.16
 ปลวกแดง3,7392717.253,9242676.803,9283077.824,1543237.78
 เขาชะเมา611243.93675345.04477275.66292186.16
 นิคมพัฒนา1,427725.051,936532.741,157534.581,645684.13
 รวมทั้งหมด28,1861,4765.2428,3591,3104.6227,6161,4285.1725,8661,3795.33
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 พฤษภาคม 2560