DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชลบุรี9,9064584.628,8903754.229,1273623.975,9293836.46
 บ้านบึง1,4221268.862,0021256.241,5201036.781,8071116.14
 หนองใหญ่1,3821218.761,486936.261,4791006.76506203.95
 บางละมุง10,3394864.708,6843564.1012,1844924.0410,2504864.74
 พานทอง2,417843.483,601992.753,7981122.952,7101525.61
 พนัสนิคม7,2793214.416,6063775.717,3713424.647,4993945.25
 ศรีราชา4,0182065.133,8742255.813,2883079.343,4322186.35
 เกาะสีชัง26183.0725231.1934992.5822573.11
 สัตหีบ5,6071432.553,326822.474,574922.014,9433426.92
 บ่อทอง2,9611364.593,0841484.803,086892.881,734854.90
 เกาะจันทร์503316.16586305.12529326.05569457.91
 รวมทั้งหมด46,0952,1204.6042,3911,9134.5147,3052,0404.3139,6042,2435.66
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 มกราคม 2560