DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ22,3138713.9021,7818363.8421,7057013.2321,5658834.09
 บางบ่อ2,676933.482,5431244.881,9641115.652,4991736.92
 บางพลี4,4563507.853,7471885.023,5772216.184,1462716.54
 พระประแดง7,4892723.638,1882613.197,8051822.337,6292503.28
 พระสมุทรเจดีย์5,5181602.903,801972.555,3172334.384,3322315.33
 บางเสาธง2,307753.252,377803.372,9851053.523,7362045.46
 รวมทั้งหมด44,7591,8214.0742,4371,5863.7443,3531,5533.5843,9072,0124.58
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 กุมภาพันธ์ 2560