DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี5,6502454.345,2601713.256,1682333.786,2452383.81
 กบินทร์บุรี6,1044226.915,6743846.775,1334498.755,3844548.43
 นาดี3,5202025.743,3211735.213,5071965.592,9721525.11
 บ้านสร้าง1,443624.301,308584.431,416654.591,303544.14
 ประจันตคาม2,4881275.102,0641617.802,1821607.332,0341336.54
 ศรีมหาโพธิ4,2782124.964,9571773.575,4603095.664,2001984.71
 ศรีมโหสถ581305.16775395.03664375.57953555.77
 รวมทั้งหมด24,0641,3005.4023,3591,1634.9824,5301,4495.9123,0911,2845.56
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 เมษายน 2560