DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง8,0364605.728,0294175.197,9524405.5310,2135775.65
 บ้านฉาง4,1931954.653,4331875.454,2462455.774,2863287.65
 แกลง5,5962033.635,9131893.205,9552023.395,3391963.67
 วังจันทร์1,490885.911,271282.201,356372.731,399433.07
 บ้านค่าย2,7861314.702,7101104.062,4611124.552,9461585.36
 ปลวกแดง2,3421205.121,816874.792,2531245.501,983743.73
 เขาชะเมา465286.02533295.44541162.96622335.31
 นิคมพัฒนา869596.791,073615.68756435.69893475.26
 รวมทั้งหมด25,7771,2844.9824,7781,1084.4725,5201,2194.7827,6811,4565.26
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2560