DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองชลบุรี7,4162953.984,9452194.433,4441765.116,0662814.63
 บ้านบึง1,137867.561,74224414.011,0771059.752,05623411.38
 หนองใหญ่931353.76799415.131,713704.09986959.63
 บางละมุง10,4582962.837,6401692.217,9002723.448,2774295.18
 พานทอง2,682652.423,006862.862,491983.931,487684.57
 พนัสนิคม4,9222675.425,1741963.794,7542124.463,8412295.96
 ศรีราชา2,658973.653,0891223.955,3002314.362,1131637.71
 เกาะสีชัง36251.3836410.2725731.1730251.66
 สัตหีบ6,9462513.614,7021122.385,1351492.904,5422154.73
 บ่อทอง2,779893.202,374994.172,2491235.472,7171445.30
 เกาะจันทร์878273.08454204.41469326.82558325.73
 รวมทั้งหมด41,1691,5133.6834,2891,3093.8234,7891,4714.2332,9451,8955.75
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 30 มกราคม 2560