DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสระแก้ว1,135615.371,663513.071,871844.494,3331663.83
 คลองหาด1,057323.031,178352.971,403805.702,2491044.62
 ตาพระยา2,7831756.292,2751315.762,5241907.532,8551565.46
 วังน้ำเย็น1,00513613.5358111319.455639817.4152610119.20
 วัฒนานคร1,820754.121,592805.031,9541075.482,7931505.37
 อรัญประเทศ1,357594.352,3271014.342,2421335.934,0652085.12
 เขาฉกรรจ์2,0611014.90650294.461,501473.132,356592.50
 โคกสูง21062.86207115.31733304.091,246302.41
 วังสมบูรณ์817384.65807334.09603203.32310206.45
 รวมทั้งหมด12,2456835.5811,2805845.1813,3947895.8920,7339944.79
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 29 มกราคม 2560