DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองปราจีนบุรี3,6291423.913,8021223.213,9951413.535,7102183.82
 กบินทร์บุรี4,8042996.225,5943366.015,7733526.106,7094586.83
 นาดี3,0181775.863,5841905.303,2272106.513,4952597.41
 บ้านสร้าง967646.621,137837.301,178816.881,327735.50
 ประจันตคาม1,051625.901,4041117.911,6821297.671,6931368.03
 ศรีมหาโพธิ3,5881704.743,3151514.564,7822936.133,1361344.27
 ศรีมโหสถ594233.87577223.81809364.4528793.14
 รวมทั้งหมด17,6519375.3119,4131,0155.2321,4461,2425.7922,3571,2875.76
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 เมษายน 2560