DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองระยอง3,1712889.083,6842536.873,6281885.186,7383945.85
 บ้านฉาง3,6632466.723,5002246.403,6622195.983,5692005.60
 แกลง3,0911153.722,434923.783,4741383.975,0091943.87
 วังจันทร์1,017515.01570264.56591142.37763303.93
 บ้านค่าย1,990994.971,984834.182,2821034.513,1281615.15
 ปลวกแดง2,370713.001,698724.241,449704.831,526865.64
 เขาชะเมา373143.75232177.33498275.42224114.91
 นิคมพัฒนา3683810.331,002828.18581274.651,244836.67
 รวมทั้งหมด16,0439225.7515,1048495.6216,1657864.8622,2011,1595.22
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560