DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองสมุทรปราการ19,1017513.9318,7496773.6120,9076102.9218,9586343.34
 บางบ่อ3,9751413.554,0651934.753,2261163.603,0851254.05
 บางพลี3,8592446.324,5302295.063,4122226.512,6121515.78
 พระประแดง10,2921831.788,8372052.327,6052883.795,7953135.40
 พระสมุทรเจดีย์5,9651853.105,5671592.865,4251833.375,1011723.37
 บางเสาธง2,1831537.012,111522.462,594742.852,6982699.97
 รวมทั้งหมด45,3751,6573.6543,8591,5153.4543,1691,4933.4638,2491,6644.35
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 กุมภาพันธ์ 2560