DoH Dashboard กรมอนามัย

ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ จำนวนค่าเป้าหมาย จำนวนวัดส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ
1เขต 15,2073,54468.06
2เขต 22,5341,28650.75
3เขต 32,5131,30051.73
4เขต 42,7701,11740.32
5เขต 52,6171,13743.45
6เขต 62,5411,53360.33
7เขต 75,2181,09821.04
8เขต 85,9611,84130.88
9เขต 95,3321,77133.21
10เขต 104,7102,40150.98
11เขต 111,4931,28886.27
12เขต 121,12198788.05
13เขต 1345618239.91
14รวมทั้งหมด42,47319,48545.88

หมายเหตุ:
ข้อมูลของศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)

วันที่ประมวลผล :18 มิถุนายน 2567