DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ
1สันทรายหลวง10 8 80.00
2สันทรายน้อย463 273 58.96
3สันพระเนตร6 5 83.33
4สันนาเม็ง35 21 60.00
5สันป่าเปา568 518 91.20
6หนองแหย่ง84 69 82.14
7หนองจ๊อม381 217 56.96
8หนองหาร370 214 57.84
9แม่แฝก678 411 60.62
10แม่แฝกใหม่461 332 72.02
11เมืองเล็น92 61 66.30
12ป่าไผ่346 201 58.09
13รวมทั้งหมด3,494 2,330 66.69

 
คำอธิบาย:

A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 32

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565