DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ
1พระสิงห์0 0 0.00
2หายยา16 7 43.75
3ช้างม่อย8 3 37.50
4ช้างคลาน7 5 71.43
5วัดเกต3 2 66.67
6ช้างเผือก180 107 59.44
7สุเทพ22 14 63.64
8แม่เหียะ43 36 83.72
9ป่าแดด57 42 73.68
10หนองหอย13 10 76.92
11ท่าศาลา110 92 83.64
12หนองป่าครั่ง26 17 65.38
13ฟ้าฮ่าม174 135 77.59
14สันผีเสื้อ256 157 61.33
15รวมทั้งหมด915 627 68.52

 
คำอธิบาย:

A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 32

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565