DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ
1ในเมือง177 153 86.44
2ตั้งใจ1 1 100.00
3เพี้ยราม622 521 83.76
4นาดี85 75 88.24
5ท่าสว่าง40 21 52.50
6สลักได206 84 40.78
7ตาอ็อง255 136 53.33
8สำโรง178 113 63.48
9แกใหญ่298 139 46.64
10นอกเมือง40 32 80.00
11คอโค439 311 70.84
12สวาย26 18 69.23
13เฉนียง752 414 55.05
14เทนมีย์43 21 48.84
15นาบัว52 30 57.69
16เมืองที866 479 55.31
17ราม419 413 98.57
18บุฤาษี224 191 85.27
19ตระแสง86 75 87.21
20แสลงพันธ์6 1 16.67
21กาเกาะ83 69 83.13
22รวมทั้งหมด4,898 3,297 67.31

 
คำอธิบาย:

A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 32

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565