DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ
1เชียงใหม่62,134 42,512 68.42
2ลำพูน23,995 18,334 76.41
3ลำปาง51,540 35,421 68.73
4แพร่31,431 24,610 78.30
5น่าน23,162 16,282 70.30
6พะเยา40,799 31,595 77.44
7เชียงราย50,190 37,264 74.25
8แม่ฮ่องสอน3,918 2,774 70.80
9รวมทั้งหมด287,169 208,792 72.71

 
คำอธิบาย:

A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 32

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565