DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ
1เชียงใหม่65,556 42,296 64.52
2ลำพูน23,755 16,883 71.07
3ลำปาง41,357 28,020 67.75
4แพร่34,432 25,449 73.91
5น่าน24,423 16,269 66.61
6พะเยา33,504 24,377 72.76
7เชียงราย49,316 34,377 69.71
8แม่ฮ่องสอน4,643 3,383 72.86
9รวมทั้งหมด276,986 191,054 68.98

 
คำอธิบาย:

A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 32

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 1 มกราคม 2562

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565