DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ
1เชียงใหม่189,964 122,079 64.26
2ลำพูน67,842 49,965 73.65
3ลำปาง95,067 64,823 68.19
4แพร่62,240 43,273 69.53
5น่าน76,916 52,944 68.83
6พะเยา71,789 53,420 74.41
7เชียงราย116,338 73,719 63.37
8แม่ฮ่องสอน3,200 2,277 71.16
9รวมทั้งหมด683,356 462,500 67.68

 
คำอธิบาย:

A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 32

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 26 มกราคม 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565