DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ
1เมืองเชียงใหม่915 627 68.52
2จอมทอง1,139 745 65.41
3แม่แจ่ม2,698 1,884 69.83
4เชียงดาว689 326 47.31
5ดอยสะเก็ด7,210 4,777 66.26
6แม่แตง2,956 1,791 60.59
7แม่ริม840 532 63.33
8สะเมิง1,320 881 66.74
9ฝาง3,690 2,178 59.02
10แม่อาย2,970 2,067 69.60
11พร้าว6,912 4,678 67.68
12สันป่าตอง8,567 6,575 76.75
13สันกำแพง2,753 2,010 73.01
14สันทราย3,494 2,330 66.69
15หางดง3,119 2,202 70.60
16ฮอด637 496 77.86
17ดอยเต่า1,141 794 69.59
18อมก๋อย776 560 72.16
19สารภี1,992 1,423 71.44
20เวียงแหง228 150 65.79
21ไชยปราการ2,539 1,727 68.02
22แม่วาง2,994 2,203 73.58
23แม่ออน714 440 61.62
24ดอยหล่อ1,704 1,070 62.79
25กัลยาณิวัฒนา137 46 33.58
26รวมทั้งหมด62,134 42,512 68.42

 
คำอธิบาย:

A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 32

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565