DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น18,178 13,246 72.87
2บ้านฝาง3,482 2,288 65.71
3พระยืน979 644 65.78
4หนองเรือ5,450 3,657 67.10
5ชุมแพ12,478 8,152 65.33
6สีชมพู2,147 1,608 74.90
7น้ำพอง4,760 2,835 59.56
8อุบลรัตน์276 147 53.26
9กระนวน6,307 5,639 89.41
10บ้านไผ่8,718 4,868 55.84
11เปือยน้อย1,227 544 44.34
12พล6,371 5,286 82.97
13แวงใหญ่1,755 702 40.00
14แวงน้อย4,003 2,742 68.50
15หนองสองห้อง7,560 3,340 44.18
16ภูเวียง1,908 1,642 86.06
17มัญจาคีรี2,602 1,354 52.04
18ชนบท3,519 2,587 73.52
19เขาสวนกวาง2,177 1,472 67.62
20ภูผาม่าน715 411 57.48
21ซำสูง2,128 1,673 78.62
22โคกโพธิ์ไชย525 422 80.38
23หนองนาคำ1,541 1,048 68.01
24บ้านแฮด2,130 1,453 68.22
25โนนศิลา3,046 2,236 73.41
26เวียงเก่า918 527 57.41
27รวมทั้งหมด104,900 70,523 67.23

 
คำอธิบาย:

A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 32

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565