DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ
1เมืองจันทบุรี2,882 1,620 56.21
2ขลุง447 154 34.45
3ท่าใหม่902 381 42.24
4โป่งน้ำร้อน1,468 822 55.99
5มะขาม608 213 35.03
6แหลมสิงห์2,450 823 33.59
7สอยดาว5,163 3,475 67.31
8แก่งหางแมว292 147 50.34
9นายายอาม942 292 31.00
10เขาคิชฌกูฏ1,753 909 51.85
11รวมทั้งหมด16,907 8,836 52.26

 
คำอธิบาย:

A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 32

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565