DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น11 11 100.00
2บ้านฝาง376 269 71.54
3พระยืน646 386 59.75
4หนองเรือ1,786 1,287 72.06
5ชุมแพ92 63 68.48
6อุบลรัตน์1,423 1,040 73.09
7กระนวน5,201 3,135 60.28
8บ้านไผ่312 253 81.09
9พล9,583 6,384 66.62
10แวงใหญ่3,451 2,283 66.15
11แวงน้อย3,619 3,008 83.12
12หนองสองห้อง2,692 1,340 49.78
13ภูเวียง266 266 100.00
14ชนบท1,913 801 41.87
15เขาสวนกวาง3,622 2,554 70.51
16ภูผาม่าน2,504 1,650 65.89
17ซำสูง257 154 59.92
18หนองนาคำ78 54 69.23
19บ้านแฮด1,127 1,013 89.88
20รวมทั้งหมด38,959 25,951 66.61

 
คำอธิบาย:

A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 32

*** ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมกรุงเทพมหานคร

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 19 พฤศจิกายน 2560

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565