DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ทุ่งกระพังโหม2815519.571,752784.456.54
 กระตีบ481531.2548391.864.52
 ทุ่งลูกนก263186.841,037474.535.00
 ห้วยขวาง741621.6298325525.9425.64
 ทุ่งขวาง651218.465008116.2016.46
 สระสี่มุม1984020.204658718.7119.16
 ทุ่งบัว791721.52374174.557.51
 ดอนข่อย521121.15419266.217.86
 สระพัฒนา521325.00712719.9710.99
 ห้วยหมอนทอง320288.753855915.3212.34
 ห้วยม่วง3213811.846268413.4212.88
 กำแพงแสน14174.961,455352.412.63
 รางพิกุล1173832.48358328.9414.74
 หนองกระทุ่ม26311.541351410.3710.56
 วังน้ำเขียว7811.28412286.805.92
 รวมทั้งหมด2,11531214.7510,0969239.1410.11
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564