DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ในเมือง1,6731277.595,67963511.1810.36
 ไตรตรึงษ์3425.88599518.518.37
 อ่างทอง38141.05926909.727.19
 นาบ่อคำ288113.821,580563.543.59
 นครชุม43613.951,987824.134.33
 ทรงธรรม13653.68548386.936.29
 ลานดอกไม้000.00450245.335.33
 หนองปลิง52815.381,46319313.1913.27
 คณฑี27510.36235166.813.33
 นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล856576.661,051938.857.87
 เทพนคร14585.52730121.642.29
 วังทอง17773.955336512.2010.14
 ท่าขุนราม5946.78737101.361.76
 คลองแม่ลาย4504610.221,4221329.289.51
 ธำมรงค์000.0011376.196.19
 สระแก้ว1,136353.081,959502.552.75
 รวมทั้งหมด5,7053215.6320,0121,5547.777.29
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564