DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 กลางเวียง3725815.5974010514.1914.66
 ขึ่ง2129.52300.008.33
 ไหล่น่าน1516.673139.688.70
 ตาลชุม1615332.92662537.8834.36
 นาเหลือง722331.94831416.8723.87
 ส้าน64812.5011497.899.55
 น้ำมวบ9211.0916574.243.11
 น้ำปั้ว2015.009044.444.55
 ยาบหัวนา159148.81752634.6717.09
 ปงสนุก1000.003425.884.55
 อ่ายนาไลย3912.568222.442.48
 ส้านนาหนองใหม่7114.2945511.1111.54
 แม่ขะนิง2095325.362104019.0522.20
 แม่สาคร12343.2520694.373.95
 จอมจันทร์18021.114436.822.23
 แม่สา300.00000.000.00
 ทุ่งศรีทอง5012.009277.615.63
 รวมทั้งหมด1,59722313.962,08026112.5513.16
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564