DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ไผ่ใหญ่000.0011154.504.50
 บ้านทราย600.006822.942.70
 บ้านกล้วย4125.00366205.465.68
 ดงพลับ11436.366258.0612.33
 บ้านชี471123.40365369.8611.41
 พุคา12433.3328414.2920.00
 หินปัก7228.571251310.4011.36
 บางพึ่ง33824.241,012484.745.36
 หนองทรายขาว15320.0010643.775.79
 บางกะพี้19210.531152118.2617.16
 หนองเต่า19947.37187158.0211.65
 โพนทอง8225.00217146.457.11
 บางขาม1616.2518084.444.59
 ดอนดึง18211.11277145.055.42
 ชอนม่วง15533.3355610.9115.71
 หนองกระเบียน4412.27223167.176.37
 สายห้วยแก้ว000.002827.147.14
 มหาสอน8337.5013196.878.63
 บ้านหมี่2286126.753729726.0826.33
 หนองเมือง14428.572543513.7814.55
 สนามแจง159159.43171148.198.79
 รวมทั้งหมด68313820.204,4533888.7110.24
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564