DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ลำนารายณ์4526614.6094013414.2614.37
 ชัยนารายณ์20315.005366612.3112.41
 ศิลาทิพย์9111.112528.008.82
 ห้วยหิน224188.04233166.877.44
 ม่วงค่อม15960.003425.8822.45
 บัวชุม338329.4773311715.9613.91
 ท่าดินดำ37892.3846981.712.01
 ซับตะเคียน4146515.70349113.159.96
 นาโสม10265.88162148.647.58
 หนองยายโต๊ะ5240.001963819.3919.90
 เกาะรัง61810216.50625609.6013.03
 ท่ามะนาว26311.543488825.2924.33
 นิคมลำนารายณ์100.002836021.2021.13
 ชัยบาดาล29413.7955612522.4822.05
 บ้านใหม่สามัคคี2897726.6430912038.8332.94
 เขาแหลม264145.3034510931.5920.20
 รวมทั้งหมด3,18441112.916,14397015.7914.81
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564