DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ตำบล เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ทะเลชุบศร533376.946829914.5211.19
 กกโก900.004025.004.08
 โก่งธนู1600.007779.097.53
 เขาพระงาม3133.331893820.1120.31
 เขาสามยอด78211915.221,96025713.1113.71
 โคกกะเทียม2015.00192115.735.66
 โคกลำพาน200.00186147.537.45
 โคกตูม4636.5213975.045.41
 งิ้วราย4848.333500.004.82
 ดอนโพธิ์11654.5553815.0921.88
 ตะลุง17211.76123129.7610.00
 ท่าแค1743419.541401712.1416.24
 ท่าศาลา100.0034411.7611.43
 นิคมสร้างตนเอง1616.25591322.0318.67
 บางขันหมาก7097210.16738121.635.81
 บ้านข่อย15585.161371510.957.88
 ท้ายตลาด5800.0015931.891.38
 ป่าตาล20811153.3774935146.8648.28
 พรหมมาสตร์26830.77991818.1820.80
 โพธิ์เก้าต้น200.00328164.884.85
 โพธิ์ตรุ200.00400.000.00
 สี่คลอง1500.005335.664.41
 ถนนใหญ่1900.0011765.134.41
 รวมทั้งหมด2,87240714.176,29391314.5114.40
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564