DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสงขลา3,039892.937,6523404.444.01
 สทิงพระ2,4661636.612,71430111.098.96
 จะนะ494204.057,5726518.608.32
 นาทวี1,8021799.936,71889913.3812.65
 เทพา89611512.833,63052814.5514.21
 สะบ้าย้อย971878.964,97896119.3017.62
 ระโนด3566217.421,219947.719.90
 กระแสสินธุ์355164.511,277604.704.66
 รัตภูมิ5,2604678.887,81282910.619.91
 สะเดา6868.824,6163687.977.98
 หาดใหญ่7,9261,24015.644,37462414.2715.15
 นาหม่อม3000.001,517785.145.04
 ควนเนียง5923.391,367664.834.77
 บางกล่ำ7878.972,80131711.3211.25
 สิงหนคร2,40732413.465,58861611.0211.76
 คลองหอยโข่ง3339.09541425.9319.54
 รวมทั้งหมด26,2402,78010.5963,8896,74610.5610.57
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564