DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุราษฎร์ธานี143117.6914,3826294.374.41
 กาญจนดิษฐ์1,27222217.459,9227007.068.24
 ดอนสัก2143516.364,6604399.429.73
 เกาะสมุย67411316.778,0384105.106.00
 เกาะพะงัน1,043434.121,9141276.645.75
 ไชยา1,0371009.647,0913915.516.04
 ท่าชนะ406307.394,8183166.566.62
 คีรีรัฐนิคม1,42517512.284,6563958.489.37
 บ้านตาขุน4607315.871,6631408.4210.03
 พนม1,237897.196,1913926.336.48
 ท่าฉาง1922714.062,5192038.068.48
 บ้านนาสาร1,2811169.067,6285066.636.98
 บ้านนาเดิม2766021.742,3911656.908.44
 เคียนซา19315.795,6182294.084.12
 เวียงสระ6459915.357,5604125.456.23
 พระแสง1,10417615.949,1067548.289.11
 พุนพิน89711913.276,6074076.167.01
 ชัยบุรี702446.272,8202227.877.55
 วิภาวดี1902111.051,6191086.677.13
 รวมทั้งหมด13,2171,55611.77109,2036,9456.366.94
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564