DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนครศรีธรรมราช5,42961911.4015,6891,3758.769.44
 พรหมคีรี4469721.753,2263179.8311.27
 ลานสกา384369.381,7991236.847.28
 ฉวาง67913419.733,15236911.7113.13
 พิปูน4177117.034,0524029.9210.58
 เชียรใหญ่3476719.311,8931528.039.78
 ชะอวด2,082984.719,2003934.274.35
 ท่าศาลา1,70126715.709,0801,13512.5013.00
 ทุ่งสง1,81020211.1611,4061,0369.089.37
 นาบอน5526712.142,1951948.849.50
 ทุ่งใหญ่1,00713113.016,5176419.8410.26
 ปากพนัง2,6082328.908,2096658.108.29
 ร่อนพิบูลย์2,1141979.327,0445798.228.47
 สิชล46681.727,0014987.116.78
 ขนอม5156713.012,4131907.878.78
 หัวไทร5,0943536.934,1053298.017.41
 บางขัน578579.864,4833788.438.60
 ถ้ำพรรณรา4416614.971,9001507.899.23
 จุฬาภรณ์4677716.492,3922048.539.83
 พระพรหม1,93231016.052,86629010.1212.51
 นบพิตำ3085718.511,6551488.9410.44
 ช้างกลาง3133912.462,7582609.439.74
 เฉลิมพระเกียรติ2263214.161,9501588.108.73
 รวมทั้งหมด29,9163,28410.98114,9859,9868.689.16
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564