DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนครสวรรค์3,9173168.0716,4997714.675.32
 โกรกพระ5658414.871,94430915.9015.66
 ชุมแสง521193.651,134635.564.95
 หนองบัว656558.384,8742585.295.66
 บรรพตพิสัย1,6791508.936,1424006.517.03
 เก้าเลี้ยว4658919.142,7661826.588.39
 ตาคลี78912615.977,1324616.467.41
 ท่าตะโก83118322.022,30037516.3017.82
 ไพศาลี1601710.631,157665.706.30
 พยุหะคีรี2,5072018.024,3884199.558.99
 ลาดยาว964353.634,4072756.245.77
 ตากฟ้า4288219.162,77931011.1612.22
 แม่วงก์607528.572,4512118.618.60
 แม่เปิน1800.001,5391036.696.62
 ชุมตาบง1900.00516417.957.66
 รวมทั้งหมด14,1261,4099.9760,0284,2447.077.62
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564