DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงราย2,5231957.735,1523797.367.48
 เวียงชัย1,9711336.753,1143029.708.55
 เชียงของ1,6951217.144,0063649.098.51
 เทิง1,6121338.255,09780115.7213.92
 พาน5,4914708.565,47361411.229.89
 ป่าแดด1,433845.862,7502418.767.77
 แม่จัน2,4691957.905,7305239.138.76
 เชียงแสน56810117.782,28241518.1918.11
 แม่สาย5438114.924,93668213.8213.93
 แม่สรวย2,85938613.504,11560114.6114.15
 เวียงป่าเป้า3,61272320.024,2971,01723.6722.00
 พญาเม็งราย3,16331910.093,63259516.3813.45
 เวียงแก่น2,41670329.103,66374420.3123.80
 ขุนตาล1,93627614.2686412514.4714.32
 แม่ฟ้าหลวง1,41821214.952,73651318.7517.45
 แม่ลาว1,27514311.221,6361478.999.96
 เวียงเชียงรุ้ง1,6631287.702,9162528.648.30
 ดอยหลวง8018210.241,7481749.9510.04
 รวมทั้งหมด37,4484,48511.9864,1478,48913.2312.77
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564