DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองน่าน1,868945.032,29824910.848.23
 แม่จริม44313931.387567910.4518.18
 บ้านหลวง5647312.9482111213.6413.36
 นาน้อย1,8611075.7595220421.4311.06
 ปัว3,37847213.973,92643811.1612.46
 ท่าวังผา1,68244226.282,04132716.0220.66
 เวียงสา1,59722313.962,08026112.5513.16
 ทุ่งช้าง1,10627925.2385014016.4721.42
 เชียงกลาง4478418.79576579.9013.78
 นาหมื่น2963913.184645912.7212.89
 สันติสุข599498.181,17613911.8210.59
 บ่อเกลือ91932235.041,99973036.5236.05
 สองแคว276176.1654321239.0427.96
 ภูเพียง4074511.0655210619.2015.75
 เฉลิมพระเกียรติ57912221.0767917926.3623.93
 รวมทั้งหมด16,0222,50715.6519,7133,29216.7016.23
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564