DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงใหม่3,1961765.518,7825155.865.77
 จอมทอง1,9041739.095,0664478.828.90
 แม่แจ่ม97915816.144,08866516.2716.24
 เชียงดาว91415717.184,57363613.9114.45
 ดอยสะเก็ด2,0171798.872,7402659.679.33
 แม่แตง704669.381,59320813.0611.93
 แม่ริม1,64616710.1525,3876212.452.91
 สะเมิง3826517.021,037928.8711.06
 ฝาง5,9294647.8312,3981,0268.288.13
 แม่อาย1,08615914.642,85563322.1720.10
 พร้าว1,6771126.683,75038310.219.12
 สันป่าตอง3,8152476.472,6191887.186.76
 สันกำแพง2453413.88694628.9310.22
 สันทราย2,3731345.653,66076320.8514.87
 หางดง1,3101168.854,77470114.6813.43
 ฮอด1,49522915.322,52642316.7516.21
 ดอยเต่า423143.311,546966.215.59
 อมก๋อย94125527.101,18537231.3929.49
 สารภี7397510.152,7082418.909.17
 เวียงแหง786344.33274238.395.38
 ไชยปราการ7599312.251,47023816.1914.85
 แม่วาง96415215.774519320.6217.31
 แม่ออน437132.971,074767.085.89
 ดอยหล่อ599386.341,140827.196.90
 กัลยาณิวัฒนา2512911.55974899.149.63
 รวมทั้งหมด35,5713,3399.3997,3648,9389.189.24
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564