DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกาฬสินธุ์6,22578012.5312,1531,22410.0710.90
 นามน1,813925.073,1361534.884.95
 กมลาไสย2,1141667.854,1903057.287.47
 ร่องคำ3764110.901,500593.935.33
 กุฉินารายณ์1,98931916.0490510611.7114.69
 เขาวง903849.301,9801778.949.05
 ยางตลาด2,89530210.434,82651110.5910.53
 ห้วยเม็ก2,0191778.773,4322637.668.07
 สหัสขันธ์2,12931814.941,87630616.3115.58
 คำม่วง1,12914612.935,1314188.159.01
 ท่าคันโท1,44621614.942,86734311.9612.96
 หนองกุงศรี2,81531111.055,03486417.1614.97
 สมเด็จ6,6483144.727,3805046.835.83
 ห้วยผึ้ง2,0431336.512,0431597.787.15
 สามชัย2,2641576.932,1251778.337.61
 นาคู1,8701276.791,31515111.488.73
 ดอนจาน1,7001146.712,7881555.565.99
 ฆ้องชัย731385.201,9571397.106.58
 รวมทั้งหมด41,1093,8359.3364,6386,0149.309.31
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564