DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองขอนแก่น14,4585974.1323,9551,5716.565.64
 บ้านฝาง2,731742.715,0643386.675.29
 พระยืน25100.002,629612.322.12
 หนองเรือ5,4472394.397,0485387.636.22
 ชุมแพ4,45662514.0312,7231,44011.3212.02
 สีชมพู4,4322676.025,9253025.105.49
 น้ำพอง2,890762.639,2014204.564.10
 อุบลรัตน์2,3711606.754,2003738.888.11
 กระนวน5,6601462.588,6836707.725.69
 บ้านไผ่4,391841.916,9213324.803.68
 เปือยน้อย1,027403.892,2191767.936.65
 พล5,5151362.479,4724214.443.72
 แวงใหญ่2,059653.162,8991344.624.01
 แวงน้อย1,132443.894,0122877.156.43
 หนองสองห้อง5,673941.667,7892252.892.37
 ภูเวียง2,0181025.057,2152393.313.69
 มัญจาคีรี1,326997.475,1883506.756.89
 ชนบท1,722160.934,1252215.364.05
 เขาสวนกวาง1,132857.513,1021544.965.64
 ภูผาม่าน27020.74878343.873.14
 ซำสูง2,1991587.192,2991586.877.03
 โคกโพธิ์ไชย758364.752,23122410.048.70
 หนองนาคำ1863418.281,9941819.089.86
 บ้านแฮด2,010381.892,746361.311.56
 โนนศิลา1,3621299.472,2111747.878.48
 เวียงเก่า2934415.021,4701067.218.51
 รวมทั้งหมด75,7693,3904.47146,1999,1656.275.66
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564