DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองชัยภูมิ3,8773569.1817,0422,01211.8111.32
 บ้านเขว้า1,377634.582,9681796.035.57
 คอนสวรรค์2,1971275.784,63490019.4215.03
 เกษตรสมบูรณ์2,01747423.506,16896715.6817.61
 หนองบัวแดง2,16529013.398,7407909.049.90
 จัตุรัส2,7671987.165,94568811.5710.17
 บำเหน็จณรงค์1,09216014.653,79359615.7115.48
 หนองบัวระเหว203115.42968121.241.96
 เทพสถิต2,07822110.645,50865511.8911.55
 ภูเขียว3,4332447.118,3751,10613.2111.43
 บ้านแท่น1,716975.653,0532417.897.09
 แก้งคร้อ2,06327713.437,44897213.0513.13
 คอนสาร1,87719210.234,94167213.6012.67
 ภักดีชุมพล4779620.131,8261136.199.08
 เนินสง่า4939218.661,93932916.9717.31
 ซับใหญ่76011314.871,46719513.2913.83
 รวมทั้งหมด28,5923,01110.5384,81510,42712.2911.85
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564