DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองบุรีรัมย์7,4211,18716.0021,6413,18014.6915.03
 คูเมือง3,14838712.296,59087613.2912.97
 กระสัง8,2626077.3510,9521,31311.999.99
 นางรอง5,3525269.8314,0721,92913.7112.64
 หนองกี่5,3892474.585,9925308.856.83
 ละหานทราย6,3804707.379,2401,42415.4112.13
 ประโคนชัย8,2827128.6020,7642,17610.489.94
 บ้านกรวด3,28344313.498,2161,23615.0414.60
 พุทไธสง4,1842445.834,87249810.228.19
 ลำปลายมาศ8,1597599.3012,5741,48611.8210.83
 สตึก5,6754998.7910,8571,80216.6013.92
 ปะคำ2,0961557.405,53378614.2112.33
 นาโพธิ์1,5691489.433,14772923.1618.60
 หนองหงส์3,1832818.835,97381813.6912.00
 พลับพลาชัย2,7601786.454,64250510.889.23
 ห้วยราช2,8402348.243,85052613.6611.36
 โนนสุวรรณ1,795905.011,98249524.9715.49
 ชำนิ2,6782449.114,1173147.638.21
 บ้านใหม่ไชยพจน์1,6091046.462,33625610.969.13
 โนนดินแดง2,5232319.161,88754528.8817.60
 บ้านด่าน1,588603.783,07434011.068.58
 แคนดง1,28420716.123,22270621.9120.26
 เฉลิมพระเกียรติ2,8122799.923,47262417.9714.37
 รวมทั้งหมด92,2728,2928.99169,00523,09413.6612.01
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564