DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เตี้ย
(A4)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองขอนแก่น6011.67534387.126.57
 บ้านฝาง1,175322.721,272362.832.78
 พระยืน685111.61674121.781.69
 หนองเรือ45600.0044100.000.00
 อุบลรัตน์377379.81578539.179.42
 กระนวน2,8651154.012,6751284.794.39
 พล4,3351172.704,5021583.513.11
 แวงใหญ่43692.06381153.942.94
 แวงน้อย253176.726887010.179.25
 หนองสองห้อง2,287241.052,221321.441.24
 ภูเวียง3,293912.763,2871253.803.28
 ชนบท894485.37904748.196.79
 เขาสวนกวาง18963.17382123.143.15
 ภูผาม่าน571111.9357350.871.40
 ซำสูง932454.83752354.654.75
 โคกโพธิ์ไชย26341.52348174.893.44
 บ้านแฮด81310.12825516.183.17
 เวียงเก่า1611811.18000.0011.18
 รวมทั้งหมด20,0455872.9321,0378614.093.52
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A4 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เตี้ย
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2561