DoH Dashboard กรมอนามัย

อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth)

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 121,0291476.998,149506.146,898578.265,910406.777200.00
 เขต 213,75115311.135,3877513.924,277388.883,689359.49398512.56
 เขต 38,020546.733,188123.762,520197.542,184219.62128215.62
 เขต 419,3941447.427,345547.356,005437.165,814467.9123014.35
 เขต 526,3042489.4310,355928.887,859759.547,608719.334821020.75
 เขต 634,8252206.3213,548674.9510,951635.759,911858.58415512.05
 เขต 714,7141016.866,276518.134,504265.773,749225.87185210.81
 เขต 814,0831138.025,816366.194,2666014.063,557164.5044412.25
 เขต 921,6951215.589,050525.757,240364.975,225336.3218000.00
 เขต 1013,3431057.875,470417.504,225327.573,415329.3723300.00
 เขต 1119,73233216.837,48610814.436,45311718.135,35610219.04437511.44
 เขต 1226,6842067.7210,445888.438,739839.507,130344.7737012.70
 เขต 132,503176.791,21197.4370357.1158935.09000.00
 รวมทั้งหมด236,0771,9618.3193,7267357.8474,6406548.7664,1375408.423,574328.95
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนทารกเกิดทั้งหมด (มีชีพ + ไร้ชีพ) แฟ้ม LABOR
 - A หมายถึง จำนวนทารกเกิดไร้ชีพที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป

วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567