DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 1309,75521,80270.38000.00000.00000.00000.00
 เขต 2207,32226,241126.57000.00000.00000.00000.00
 เขต 3163,40623,672144.87000.00000.00000.00000.00
 เขต 4288,07117,79661.78000.00000.00000.00000.00
 เขต 5309,81217,80857.48000.00000.00000.00000.00
 เขต 6367,08028,12976.63000.00000.00000.00000.00
 เขต 7300,79823,23477.24000.00000.00000.00000.00
 เขต 8372,34841,313110.95000.00000.00000.00000.00
 เขต 9416,97088,695212.71000.00000.00000.00000.00
 เขต 10309,30554,892177.47000.00000.00000.00000.00
 เขต 11317,08640,408127.44000.00000.00000.00000.00
 เขต 12407,31044,521109.30000.00000.00000.00000.00
 เขต 1326600.00000.00000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด3,769,529428,511113.68000.00000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนทารกเกิดทั้งหมด (มีชีพ + ไร้ชีพ) แฟ้ม LABOR
 - A หมายถึง จำนวนทารกเกิดไร้ชีพที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป

วันที่ประมวลผล: 21 กรกฎาคม 2567