DoH Dashboard กรมอนามัย

อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth)

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ ทารกเกิดไร้ชีพ (ราย) ทารกเกิดมีชีพ + ทารากเกิดไร้ชีพ อัตรา (ต่อ 1,000)
เชียงใหม่4312,2633.51
ลำพูน92,4063.74
ลำปาง143,4274.09
แพร่52,1162.36
น่าน202,9026.89
พะเยา92,6363.41
เชียงราย488,8075.45
แม่ฮ่องสอน62,7322.20
รวม 154 37,289 4.13
หมายเหตุ:
ทารกแรกเกิดไร้ชีพ หมายถึง ทารกที่คลอด และมีอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 28 สัปดาห์หรือน้ำหนักเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 กรัม และไม่มีสัญญานชีพ ในช่วงเวลาที่กำหนด กล่าวคือทารกเมื่อคลอดแล้วไม่มีอาการแสดงของการมีชีวิต ได้แก่ ไม่มีการหายใจเอง ไม่มีการเต้นของหัวใจ และไม่มีการเคลื่อนไหว อาจรวมถึงทารกที่คลอดออกมาถึงตายทันทีด้วย
รายการข้อมูล 1 ตัวตั้ง คือ A = จำนวนการทารกที่คลอดและมีอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 28 สัปดาห์หรือน้ำหนักเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 กรัม และไม่มีสัญญานชีพ ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2 ตัวหาร คือ B = จำนวนทารกเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (ทั้งเกิดมีชีพและเกิดไร้ชีพรวมกัน)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B)*1000
ที่มา: รายงาน Service Plan สาขาทารกแรกเกิด กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประมวลผล: 18 พฤษภาคม 2565