DoH Dashboard กรมอนามัย

อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth)

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ ทารกเกิดไร้ชีพ (ราย) ทารกเกิดมีชีพ + ทารากเกิดไร้ชีพ อัตรา (ต่อ 1,000)
สมุทรปราการ339,7733.38
ชลบุรี5211,7034.44
ระยอง299,3103.11
จันทบุรี315,2765.88
ตราด112,5064.39
ฉะเชิงเทรา146,9442.02
ปราจีนบุรี103,4762.88
สระแก้ว165,3682.98
รวม 196 54,356 3.61
หมายเหตุ:
ทารกแรกเกิดไร้ชีพ หมายถึง ทารกที่คลอด และมีอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 28 สัปดาห์หรือน้ำหนักเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 กรัม และไม่มีสัญญานชีพ ในช่วงเวลาที่กำหนด กล่าวคือทารกเมื่อคลอดแล้วไม่มีอาการแสดงของการมีชีวิต ได้แก่ ไม่มีการหายใจเอง ไม่มีการเต้นของหัวใจ และไม่มีการเคลื่อนไหว อาจรวมถึงทารกที่คลอดออกมาถึงตายทันทีด้วย
รายการข้อมูล 1 ตัวตั้ง คือ A = จำนวนการทารกที่คลอดและมีอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 28 สัปดาห์หรือน้ำหนักเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 กรัม และไม่มีสัญญานชีพ ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2 ตัวหาร คือ B = จำนวนทารกเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (ทั้งเกิดมีชีพและเกิดไร้ชีพรวมกัน)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B)*1000
ที่มา: รายงาน Service Plan สาขาทารกแรกเกิด กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประมวลผล: 29 มกราคม 2565