DoH Dashboard กรมอนามัย

อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth)

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ ทารกเกิดไร้ชีพ (ราย) ทารกเกิดมีชีพ + ทารากเกิดไร้ชีพ อัตรา (ต่อ 1,000)
เชียงใหม่4713,3113.53
ลำพูน113,1413.50
ลำปาง143,9783.52
แพร่42,5161.59
น่าน343,4189.95
พะเยา133,3193.92
เชียงราย7110,7646.60
แม่ฮ่องสอน103,0783.25
รวม 204 43,525 4.69
หมายเหตุ:
ทารกแรกเกิดไร้ชีพ หมายถึง ทารกที่คลอด และมีอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 28 สัปดาห์หรือน้ำหนักเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 กรัม และไม่มีสัญญานชีพ ในช่วงเวลาที่กำหนด กล่าวคือทารกเมื่อคลอดแล้วไม่มีอาการแสดงของการมีชีวิต ได้แก่ ไม่มีการหายใจเอง ไม่มีการเต้นของหัวใจ และไม่มีการเคลื่อนไหว อาจรวมถึงทารกที่คลอดออกมาถึงตายทันทีด้วย รายการข้อมูล 1 ตัวตั้ง คือ A = จำนวนการทารกที่คลอดและมีอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 28 สัปดาห์หรือน้ำหนักเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 กรัม และไม่มีสัญญานชีพ ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2 ตัวหาร คือ B = จำนวนทารกเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (ทั้งเกิดมีชีพและเกิดไร้ชีพรวมกัน) สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B)*1000
ที่มา: รายงาน Service Plan สาขาแม่และเด็ก กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประมวลผล: 24 มกราคม 2565