DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการรายพื้นที่
แนวโน้มรายปี
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
เขตสุขภาพ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
เขต 147,99844,15792.00
เขต 234,24131,98593.41
เขต 324,72523,41694.71
เขต 437,33435,88996.13
เขต 548,88945,67693.43
เขต 651,56048,98495.00
เขต 754,61251,11593.60
เขต 855,08551,74493.93
เขต 967,11063,23894.23
เขต 1048,41444,73892.41
เขต 1145,98041,86491.05
เขต 1275,13270,68994.09
รวมทั้งหมด591,080553,49593.64