DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1บ้านผือ48.742,2591,15951.312069.1224010.6230913.6815823,000145.5715522,437144.7599142542.89565.6517717.8619219.37527,448143.23436,091141.65
2หายโศก66.851,03173371.1020.19444.27454.36679,904147.82649,584149.7558334659.3571.20549.26467.89243,636151.50334,896148.36
3เขือน้ำ65.3338024765.00123.16195.00348.95314,492144.90477,024149.45181372.2215.5615.5615.56000.00000.00
4คำบง64.1643327763.97102.31173.935212.01314,520145.81284,149148.185480.00120.0000.0000.00000.00000.00
5โนนทอง68.1033923268.4461.774613.57154.42253,727149.08152,274151.601036966.991110.6854.8543.884608152.00000.00
6ข้าวสาร71.11906471.1144.4477.7811.11182,656147.56111,636148.73000.0000.0000.0000.00000.00000.00
7จำปาโมง55.0365336555.90335.05507.66263.98284,115146.96345,060148.8246124853.80153.25337.16194.12233,361146.13355,239149.69
8กลางใหญ่61.29905460.0000.00910.0066.67223,183144.68192,754144.9533100.0000.0000.0000.00000.00000.00
9เมืองพาน63.7942827363.79102.345212.15317.24233,445149.78263,951151.96000.0000.0000.0000.00000.00000.00
10คำด้วง80.101179480.3410.8532.5654.27202,961148.05142,104150.29796379.7500.0011.2711.27152,174144.93213,084146.86
11หนองหัวคู59.3671943360.22152.09486.68527.23537,931149.64345,077149.321307154.6210.771713.0810.773431143.676860143.33
12บ้านค้อ79.831199983.1900.0054.2000.0081,173146.635756151.2023818678.1510.4262.5231.26121,762146.83131,937149.00
13หนองแวง67.9118712767.911910.16115.8831.60131,961150.85132,025155.77000.0000.0000.0000.00000.00000.00
14รวมทั้งหมด59.066,8454,15760.733184.655518.055798.4649773,068147.0246568,831148.022,6111,42854.69933.5629411.2626710.2313319,420146.0215122,107146.40

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564