DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ สูงดีสมส่วน เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองเพชรบุรี51.697,1923,88854.062373.301,44120.043725.1747070,878150.8039559,684151.101,97084843.05824.1634017.2625713.0510915,819145.139614,144147.33
2เขาย้อย61.673,3502,10562.841002.9936010.752296.8422433,423149.2119028,511150.062,2181,32959.92160.721406.3124511.0516724,134144.5113319,340145.41
3หนองหญ้าปล้อง54.761,65095557.88724.3621613.091317.9410716,081150.298312,557151.292428133.47187.444719.425723.5591,360151.11152,082138.80
4ชะอำ56.155,3293,14859.071713.2179514.922975.5733250,166151.1029044,090152.0384431837.68475.5713415.8817520.73557,632138.76395,467140.18
5ท่ายาง64.082,9811,92664.61431.4436312.182327.7817225,264146.8815523,277150.172,1311,35063.35602.8225211.8325912.1511817,064144.619914,598147.45
6บ้านลาด56.593,1181,83758.92983.1448515.551956.2518427,658150.3219830,015151.5951521942.52152.918516.508516.50324,599143.72182,690149.44
7บ้านแหลม54.091,7911,04158.12633.5230116.811055.8614221,413150.808412,595149.9445717538.29255.479119.919821.44294,200144.83314,503145.26
8แก่งกระจาน61.021,36783160.79423.0714010.241057.688512,600148.247711,696151.90211676.1929.5214.7600.00000.00000.00
9รวมทั้งหมด57.0526,77815,73158.758263.084,10115.311,6666.221,716257,483150.051,472222,425151.108,3984,33651.632653.161,09012.981,17614.0051974,808144.1443162,824145.76

หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม

ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564